ACADEMIC SYSTEM

www.easvietnam.edu.vn

 • Slide Background Image
 • Slide Background Image
 • Slide Background Image

Academic policies/ Nội quy đào tạo

Academic calendars/ Quản lý & Đào Tạo

Exams & results/ Thông báo

 • EAS VIỆT NAM

  HỘI ĐỒNG HỌC THUẬT

  Số: 18 /QĐ-EAS

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2019

   

  QUYẾT ĐỊNH

  (V/v Xử lý kỷ luật đối với sinh viên chưa hoàn thành học phí đúng kỳ hạn)

   

  CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG HỌC THUẬT

  Căn cứ vào điều lệ hoạt động và tổ chức đào tạo của Hội Đồng Học Thuật EAS Việt Nam;

  Căn cứ Quy chế đào tạo ban hành kèm theo quyết định số 06/2018/QĐ-HĐHT ngày 10 tháng 01 năm 2018 của chủ tịch Hội đồng học thuật EAS Việt Nam;

  Căn cứ danh sách học viên quá thời hạn hoàn thành học phí của Phòng Tài chính – Kế toán;

  Xét đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo;

  QUYẾT ĐỊNH

  Điều 1: Đình chỉ học tập 03 tháng đối với học viên các hệ đào tạo Quản trị Sau Đại học và hệ Quản trị Đại học do quá thời hạn nhưng chưa hoàn thành học phí (có danh sách kèm theo).

   

  Điều 2: Sau khi hoàn thành học phí, học viên phải viết đơn xin học trở lại và nộp về phòng Đào tạo để được xem xét tiếp tục học. Hết thời hạn trên, học viên không trở lại học tập, Hội đồng học thuật sẽ ra quyết định từ chối đào tạo.

   

  Điều 3: Phòng Đào tạo, Phòng Tài chính  - Kế toán, Khoa Đào tạo Quản trị Sau Đại học, Khoa Đào tạo Quản trị Đại học, các phòng/ ban liên quan và học viên có tên trong danh sách kèm theo chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

   

  Nơi nhận:

  - Như điều 3;

  - Lưu: ACD./.

  CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG HỌC THUẬT

  TỔNG GIÁM ĐỐC

   

   

  (Đã ký)

   

   

  ThS. Bùi Phương Việt Anh

   

   

   

   

  DANH SÁCH HỌC VIÊN BỊ KỶ LUẬT

  (Kèm theo QĐ số 18 /QĐ-EAS ký ngày 09 tháng 04 năm 2019)

   

  STT

  Họ và tên

  Mã học viên

  Chương trình

  1

  Ngô Thị Lợi

  V001624

  IUO

  2

  Hà Đình Điệp

  V001623

  IUO

  3

  Mai Thị Sinh

  V001744

  IUO

  4

  Ngomah Amenge Ruth

  V0002107

  High MLS

   

CONTACT US

(+84)24.6656.9157/0982.308.725

Email: acd.easvietnam@gmail.com

Website: www.easvietnam.edu.vn

 

tgd

 

managem