ACADEMIC SYSTEM

www.easvietnam.edu.vn

Quyết định xử lý kỷ luật học viên tháng 09

Danh mục:

Thông báo

EAS VIETNAM

PHÒNG ĐÀO TẠO

Số:  43 /QĐ-EAS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 09 tháng 09 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

(V/v Học viên vi phạm quy chế đào tạo)

GIÁM ĐỐC ĐÀO TẠO

Căn cứ Quy chế đào tạo ban hành kèm theo quyết định số 06/2018/QĐ-HĐHT ngày 10 tháng 01 năm 2018 của chủ tịch Hội đồng học thuật EAS Việt Nam;

Căn cứ thái độ chấp hành quy chế đào tạo và tình trạng học tập, rèn luyện bản thân của học viên;

Xét đề nghị của Phòng Tài Chính và Phòng Đào Tạo;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Kỷ luật bằng hình thức cảnh báo học tập, đình chỉ học, buộc thôi học đối với những học viên vi phạm quy chế đào tạo tại EAS Việt Nam (danh sách kèm theo).

Điều 2: Học viên bị kỷ luật nếu tiếp tục vi phạm, Phòng Đào tạo sẽ xem xét về việc kỷ luật mức độ cao hơn cho đến buộc thôi học tại EAS Việt Nam. Học viên bị buộc thôi học sẽ phải dừng học tập các chương trình tại EAS Việt Nam, đồng thời bị tước bỏ các quyền lợi của học viên EAS Việt Nam.

Điều 3: Phòng Đào tạo, các phòng ban liên quan và các học viên có trong danh sách đính kèm chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Lưu: ACD./.

GIÁM ĐỐC ĐÀO TẠO

 

 

(đã ký)

 

 

Trần Thị Yến

 

 

 

 

DANH SÁCH HỌC VIÊN BỊ KỶ LUẬT

(Kèm theo quyết định số 43    /QĐ-EAS ký ngày 09 tháng 09 năm 2019)

 

STT

Họ và tên

Mã HV

Khoá học

Hình thức xử lý

Lý do

1

Nguyễn Quang Huy

V001727

IUOK3

Đình chỉ

Không hoàn thành học phí kỳ III

2

Nguyễn Thị Thu Huyền

V001786

IUO K4

Buộc thôi học

Vi phạm Lời tuyên thệ của EAS Vietnam

3

Trịnh Thị Ánh

V001927

WCEO

Đình chỉ

Không hoàn thành học phí kỳ II

4

Vũ Ngọc Khôi

V190107

QTĐH K5

Đình chỉ

Chưa hoàn thành thủ tục nhập học

5

Phàn Thị Sông

V190105

QTĐH K5

Đình chỉ

Nghỉ học không lý do