ACADEMIC SYSTEM

www.easvietnam.edu.vn

 • Slide Background Image
 • Slide Background Image
 • Slide Background Image

Academic policies/ Nội quy đào tạo

Academic calendars/ Quản lý & Đào Tạo

Exams & results/ Thông báo

 • EAS VIETNAM

  PHÒNG ĐÀO TẠO

  Số:  43 /QĐ-EAS

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Hà Nội, ngày 09 tháng 09 năm 2019

  QUYẾT ĐỊNH

  (V/v Học viên vi phạm quy chế đào tạo)

  GIÁM ĐỐC ĐÀO TẠO

  Căn cứ Quy chế đào tạo ban hành kèm theo quyết định số 06/2018/QĐ-HĐHT ngày 10 tháng 01 năm 2018 của chủ tịch Hội đồng học thuật EAS Việt Nam;

  Căn cứ thái độ chấp hành quy chế đào tạo và tình trạng học tập, rèn luyện bản thân của học viên;

  Xét đề nghị của Phòng Tài Chính và Phòng Đào Tạo;

  QUYẾT ĐỊNH:

  Điều 1: Kỷ luật bằng hình thức cảnh báo học tập, đình chỉ học, buộc thôi học đối với những học viên vi phạm quy chế đào tạo tại EAS Việt Nam (danh sách kèm theo).

  Điều 2: Học viên bị kỷ luật nếu tiếp tục vi phạm, Phòng Đào tạo sẽ xem xét về việc kỷ luật mức độ cao hơn cho đến buộc thôi học tại EAS Việt Nam. Học viên bị buộc thôi học sẽ phải dừng học tập các chương trình tại EAS Việt Nam, đồng thời bị tước bỏ các quyền lợi của học viên EAS Việt Nam.

  Điều 3: Phòng Đào tạo, các phòng ban liên quan và các học viên có trong danh sách đính kèm chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

   

  Nơi nhận:

  - Như điều 3;

  - Lưu: ACD./.

  GIÁM ĐỐC ĐÀO TẠO

   

   

  (đã ký)

   

   

  Trần Thị Yến

   

   

   

   

  DANH SÁCH HỌC VIÊN BỊ KỶ LUẬT

  (Kèm theo quyết định số 43    /QĐ-EAS ký ngày 09 tháng 09 năm 2019)

   

  STT

  Họ và tên

  Mã HV

  Khoá học

  Hình thức xử lý

  Lý do

  1

  Nguyễn Quang Huy

  V001727

  IUOK3

  Đình chỉ

  Không hoàn thành học phí kỳ III

  2

  Nguyễn Thị Thu Huyền

  V001786

  IUO K4

  Buộc thôi học

  Vi phạm Lời tuyên thệ của EAS Vietnam

  3

  Trịnh Thị Ánh

  V001927

  WCEO

  Đình chỉ

  Không hoàn thành học phí kỳ II

  4

  Vũ Ngọc Khôi

  V190107

  QTĐH K5

  Đình chỉ

  Chưa hoàn thành thủ tục nhập học

  5

  Phàn Thị Sông

  V190105

  QTĐH K5

  Đình chỉ

  Nghỉ học không lý do

   

   

   

CONTACT US

(+84)24.6656.9157/0982.308.725

Email: acd.easvietnam@gmail.com

Website: www.easvietnam.edu.vn

 

tgd

 

managem